شورای سیاست‌گذاری

[به ترتیب حروف الفبای نام خانوادگی]

  • دکتر علی اکبر حقدوست – استاد دانشگاه علوم پزشکی کرمان
  • دکتر سعید خزایی – استاد دانشگاه امام حسین (ع)
  • دکتر محمدرحیم عیوضی – استاد دانشگاه شاهد
  • دکتر سید سپهر قاضی نوری – استاد دانشگاه تربیت مدرس
  • دکتر سید محسن هاشمی – دانشیار دانشگاه هنر
BACK