کمیته علمی

[به ترتیب حروف الفبای نام خانوادگی]

  • دکتر عبدالرحیم پدرام – عضو هیات علمی دانشگاه عالی دفاع ملی
  • دکتر مصطفی حسینی گلکار – عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمان
  • دکتر رضا دهنویه - عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمان
  • دکتر محمدمهدی مولایی – عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی (ره)
BACK