کمیته داوران

[به ترتیب حروف الفبای نام خانوادگی]

  • دکتر مهدی احمدیان – عضو هیات علمی دانشگاه عالی دفاع ملی
  • دکتر رضا حافظی – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور
  • مهندس حمیدرضا حسن پور – دانشجوی دکترای آینده پژوهی – عضو گروه تحقیقاتی آینده بان
  • دکتر مصطفی حسینی گلکار – عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمان
  • دکتر امیرهوشنگ حیدری – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور
  • دکتر سعید قاسمی زاده – عضو هیات علمی مرکز پژوهش های توسعه و آینده نگری
  • دکتر محسن کشاورز ترک – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات جهاد دانشگاهی
  • دکتر سحر کوثری – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور
  • دکتر سلیمه گوهری نژاد – عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران
  • دکتر سمیه نوری حکمت – عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمان
BACK