حامیان

  • پژوهشکده آینده پژوهی در سلامت
  • انجمن آینده نگری ایران
  • موسسه فرهنگی هنری حامیم
  • گروه تحقیقاتی آینده بان
  • انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات
  • مرکز تحقیقات آینده نگری و نوآوری در سلامت (نوآیند)
BACK