تقویم جایزه

  • انتشار فراخوان و اعلام شرایط ارسال آثار – خرداد ماه 1400
  • دریافت چکیده آثار و بررسی اولیه – تیر لغایت شهریور ماه 1400
  • دریافت کامل آثار تایید شده برای ارزیابی – مرداد لغایت مهر ماه 1400
  • داوری آثار توسط کمیته داوران – آبان لغایت آذر ماه 1400
  • معرفی آثار راه یافته به مرحله نهایی – آذر ماه 1400
  • ارزیابی آثار توسط کمیته علمی و داوران منتخب – آذر لغایت بهمن ماه 1400
  • معرفی آثار برگزیده – بهمن ماه 1400
  • دریافت خلاصه ترویجی و معرفی آثار برگزیده از صاحبان اثر – بهمن ماه لغایت اسفند ماه 1400
  • تقدیر از آثار برگزیده – روز جهانی آینده – اسفند ماه 1400
BACK