محورهای جایزه و گستره آثار

  • تالیف و ترجمه (کتاب)
  • طرح های پژوهشی
  • آثار دانشگاهی (رساله دکترا – پایان نامه کارشناسی ارشد)
  • مقالات علمی
  • گزارشات سیاستی، گزارش های تحلیلی- نوآورانه و یادداشت های ترویجی
  • فعالیت های آموزشی، ترویجی و غیره
  • ایده‌های نوآورانه
BACK