معیارهای ارزیابی

فرم های اختصاصی داوری و ارزیابی آثار توسط کمیته های داوران و علمی جایزه در هر دوره تکمیل و براساس بازخوردها به روز رسانی می شوند و مفاد آن ها محرمانه است. بطور کلی معیارهایی که لحاظ می شوند بدین قرار است
  • نیازسنجی و مسئله شناسی مناسب
  • کاربرد و اهمیت
  • کار گروهی و مشارکت در تالیف
  • نمایه سازی مناسب
  • کیفیت اثر و رعایت ملاحظات معرفت شناسی و روش شناسی آینده پژوهی
  • سلاست و روانی قلم و نگارش
BACK