سطوح جایزه

[براساس نمرات کسب شده از فرم های ارزیابی آثار]

  • سطح پیشگامی (امتیازات 90 تا 100)
  • سطح الگو (امتیازات 80 تا 90)
  • سطح شایسته تقدیر (امتیازات 65 تا 80)
  • سطح ترویج (امتیازات 50 تا 65)
BACK