ملاحظات اخلاقی

  • دبیرخانه متعهد است که هیچگونه استفاده انتفاعی از آثار ارسال شده نخواهد کرد و هرگونه استفاده در راستای رسالت ترویجی و معرفی آثار برگزیده نیز با کسب اجازه از صاحبان اثر خواهد بود. آثاری که اعضای شورای سیاستگذاری، کمیته های علمی و داوری و یا حامیان جایزه در تهیه و انتشار آنها سهیم بوده باشند، بطور مستقل و بصورت یکسویه کور مورد ارزیابی قرار خواهند گرفت. حامیان مادی و معنوی جایزه هیچگونه دخالتی در فعالیت های کمیته های علمی و داوری جایزه نخواهند داشت.
BACK